Salgs- og leverings­betingelser

Salgs og leveringsbetingelser for Kudsk & Nis-sum A/S’ værksted – Lastvogncenter Syd A/S.

1. Anvendelse

1.1 Nærværende almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, (herefter benævnt Betingelserne), finder anvendelse ved ethvert salg og enhver leverance fra Lastvognscenter Syd A/S, (herefter benævnt KNV), såvel ved levering af et fysisk produkt, en arbejdsydelse, en opbygningsopgave, en udviklingsopgave eller en kombination heraf, medmindre KNV ved udtrykkelig skriftlig aftale har fraveget disse helt eller delvist.

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med KNV´s tilbud og/eller ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag. Et tilbud er dog først bindende for KNV, når KNV har fremsendt ordrebekræftelse og i så fald på de i ordrebekræftelsen beskrevne vilkår. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordre eller på anden måde meddelt KNV udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2. Leverancen omfatter udelukkende materialer og ydelser, som er udtrykkeligt anført i KNV´s til-bud og/eller ordrebekræftelse. Såfremt KNV leverer andre eller ekstra materiale eller ydelser, skal kunden særskilt betale herfor efter regning.

2.3 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Priser og betalingsbetingelser

3.1 Alle angivne priser er eksklusive moms. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter aftaleindgåelse, herunder i tilfælde af uvarslede ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i og indførelse af nye offentlige afgifter og lignende. Ændres leverancens art eller forøges KNV´s omkostninger grundet kundens forhold, er KNV ligeledes berettiget til at regulere den angivne pris i overensstemmelse hermed.

3.2 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Dog kan KNV til enhver tid kræve sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti for den ubetalte del af købesummen, der i så fald stilles af kunden senest 8 dage efter kundens modtagelse af anmodning herom. Ved skriftlig aftale om A conto-betaling vil arbejdets udførelse først blive påbegyndt efter betaling er sket.

3.3. I filfælde af forsinket betaling tilskrives 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Der pålægges rykkergebyr på 100 kr. og efter 2. rykker vil sagen uden yderligere varsel blive sendt til inkasso. Ved misligholdelse er KNV berettiget til at kræve KNV´s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumstakster.

3.4 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamationsret ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen.

3.5 Ligeledes er prisen baseret på de ved tilbudsudstedelse/ordrens afgivelse gældende valutakur-ser. Ændringer i valutakursen på mere end 2 % berettiger derfor KNV til at regulerer prisen herefter.

4. Ejendomsforbehold

4.1 Alle materialer forbliver KNV´s ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud.

5. Produktinformation og tegninger

5.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og KNV påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.

5.2 Oplysninger i produktinformation og lignende er alene bindende i det omfang der er udtrykkeligt henvist hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Tekniske tegninger og lignende tilhører den af parterne, der har leveret disse, og må ikke benyttes af kunden til andre formål.

5.3 Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af KNV eller andre, med hvem KNV har indgået aftale herom med, der er overgivet til køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver KNV´s ejendom. Materialet må ikke uden KNV´s forudgående skriftlige samtykke anvendes af køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til KNV.

7. Levering og forsinkelse

7.1 Levering sker Ab Fabrik. Såfremt transport sker direkte til kunden fra en af KNV´s underleverandører, bærer kunden ligeledes forsendelsesrisikoen medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Det anførte gælder uanset om KNV ifølge aftale afholder udgifter til transport og forsendelse. I tilfælde, hvor KNV skal forestå montering eller installation, bærer kunden risikoen for hændelig eller udefrakommende skade på produkterne, der rammer produkterne på det sted, hvor produkterne skal installeres eller opbevares med henblik herpå.

7.2 I tilfælde af, at køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er KNV berettiget til at hæve handlen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er KNV berettiget til at bortsælge eller oplagre produktet for købers regning. Ved oplagring henligger produktet for købers risiko.

7.3 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

8. Mangler

8.1 Når levering er sket og/eller montage er afsluttet skal kunden undersøge og afprøve, om det leverede er i overensstemmelse med ordren. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til KNV. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til KNV, kan den ikke senere gøres gældende.

8.2 Kunden kan deltage i inspektion og afprøvning af produktet forud for levering, hvis det er udtrykkeligt skriftligt aftalt parterne imellem. Medmindre andet skriftligt er aftalt, vil afprøvning finde sted indenfor normal arbejdstid, og alle ekstra omkostninger, der er forbundet med købers deltagelse, skal afholdes af denne. I tilfælde af, at den afprøvning, der kræves af kunden, er mere omfangsrig end KNV´s sædvanlige tekniske inspektion og afprøvning, skal specifikationerne herfor være godkendt af KNV i forbindelse med aftalens indgåelse, og KNV er berettiget til at kræve særskilt betaling herfor.

8.3 I tilfælde af at KNV er ansvarlig for mangler er KNV forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, at give forholdsmæssigt afslag i prisen eller betale erstatning for kundens direkte dokumenterede tab på grund af manglen. Såfremt det viser sig, at reklamationen ikke er berettiget eller kun delvist berettiget, kan KNV kræve betaling for det arbejde og de omkostninger reklamationen har afstedkommet.

8.4 KNV er ikke ansvarlig for mangler og manglende funktionsdygtighed, som ikke skyldes KNV´s forhold, og KNV er herunder ikke ansvarlig i tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse eller fejlagtig brug. Endvidere er KNV i intet tilfælde ansvarlig, såfremt andre end KNV har foretaget reparation af eller andre former for indgreb, herunder ændringer i det solgte.

8.5 KNV’s garanti omfatter alene produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse el-ler anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af KNV, og alene såfremt produktet er forsvarligt betjent, og af køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge KNV’s specifikationer.

8.6 Garantien omfatter ikke sliddele samt normal slitage og forringelse.

8.7 Hvis KNV undlader at afhjælpe en fejl eller en mangel inden rimelig tid efter at KNV er blevet skriftligt meddelt herom kan kunden ved skriftlig meddelelse give KNV en sidste afhjælpningsfrist. Denne frist kan dog ikke være kortere end 4 uger. Såfremt KNV efter udløb af denne frist fortsat ikke har opfyldt sine forpligtelser og manglen er væsentlig kan kunden hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til KNV. Ved en sådanne op-hævelse kan kunden kræve erstatning for sit direkte tab, og kunden kan endvidere – mod tilbagelevering af det købte i uforandret stand – kræve tilbagebetaling af købesummen. KNV kan på intet tilfælde drages til ansvar for driftstab og andre indirekte tab. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler end dem, der udtrykkeligt fremgår dette pkt. 8.

8.8 Ansvarsperioden ophører senest 2 år efter levering er sket.

9. Materialer, tegninger og oplysninger modtaget fra kunden

9.1 Hvor der i leverancen indgår materialer, tegninger og/eller oplysninger der direkte eller indirekte stammer fra kunden eller kan henføres til kunden eller dennes øvrige samarbejdspartnere forudsætter KNV uden videre, at sådanne materialer er velegnet til formålet, og KNV foretager således ingen form for kontrol heraf. Det samme er gældende hvor leverancen direkte eller indirekte er baseret på tegninger, instrukser eller andre oplysninger fra kunden eller kundens øvrige samarbejdspartnere, idet KNV således automatisk og uden nogen form for kontrol forudsætter, at sådanne oplysninger m.v. er korrekte og velegnede til formålet.

10. Produktansvar

10.1 KNV er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produktet, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra KNV´s side, ved det af KNV leverede produkt, samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

10.2 I intet tilfælde er KNV ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, medmindre KNV har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

10.3 Såfremt KNV måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved skadevoldende hændelse, er kunden forpligtet til at holde KNV skadesløs for det beløb erstatningskravet måtte overstige forsikringsydelsen.

10.4 Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst af tredjemand mod KNV på grund af den skade, som tredjemand påstår er forårsaget af leverancen.

11. Force Majeure

11.1 Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftale-grundlaget er KNV ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, som er uden for KNV´s direkte kontrol, og som KNV ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

12. Persondata

12.1 Ved afgivelse af ordre giver kunden samtykke til at KNV behandler data i det omfang det er sagligt begrundet. KNV behandler typisk følgende data: CVR Nr., kontaktperson, telefonnummer, e-mailadresse og postadresse. Data bruges for dels at oprette kunden i KNV´ økonomi system og dels for at KNV kan kommunikere med kunden. Har KNV brug for at behandle særligt følsomme persondata, vil dette fremgå udtrykkeligt i det endelige aftalegrundlag, og vil ikke ske uden kundens udtrykkelige samtykke, og efter nærmere afgrænset formålsbeskrivelse.

12.2 Som registreret i vores system har kunden til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål KNV opbevarer og behandler data på kunden. Ønsker kunden at påberåbe sig retten til indsigt, sker det ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: Mail@lastvognscentersyd.dk

12.3 Som registreret i vores system har kunden til enhver tid ret til at få data berigtiget. Berigtigelse sker ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: Mail@lastvognscentersyd.dk

12.4. Som registreret i vores system har kunden mulighed for til enhver tid at tilbagetrække et afgivet samtykke til databehandling samt til at få slettet data. Sker dette, vil der blive truffet passende foranstaltninger for at imødekomme et sådanne ønske. Foreligger der lovhjemmel for at data opretholdes og behandles vil et ønske om at få slettet data dog først blive effektueret  idet omfang det er rimeligt, når den lovhjemlede tidsfrist er udløbet.

13. Gældende ret og værneting
13.1 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Alle tvistigheder mellem KNK og kunden skal forsøges afgjort i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, er rette værneting retten i Kolding.

Version 25.02 2020.